00:38:05
مسابقه برخط شو-زنده
01:16:24
در شهر ویژه
02:12:03
میان برنامه
03:52:55
میان برنامه
04:41:42
در استان
05:23:54
برکرانه نور
07:00:00
مسابقه پنج ستاره
07:59:51
تهرانگرد
08:24:11
میان برنامه
08:37:51
مستند5
09:31:51
میان برنامه
10:00:00
سلام-زنده
10:30:00
تماشاخانه-دامبو
12:06:35
نقاب
12:31:17
تا نیایش
13:09:00
اذان ظهر به وقت تهران
13:33:54
سینما 5-نبات
برنامه ای با این نام یافت نشد