توضیحات مدت:28 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع: روز ملی خلیج فارس